Què és?

Socialitzar els llibres implica compartir la important despesa de la compra dels llibres entre totes les famílies de l’escola, així com poder reutilitzar aquests llibres durant un mínim de tres anys. Així, els llibres ja no són de l’alumne, sinó que són de l’escola. L’alumne en fa ús i en té cura durant el curs, i en acabar, els retorna a l’escola perquè siguin reutilitzats el curs següent per un altre alumne.

Quins són els objectius del projecte?

Els objectius fonamentals d’aquest projecte són dos:

  1. Rebaixar la càrrega econòmica que cada curs suporten les famílies per l’adquisició dels llibres de text.
  2. Introduir d’una manera pràctica en l’educació dels nens i nenes valors com saber compartir, la solidaritat, la igualtat, el respecte i la responsabilitat davant els materials comunitaris.

 

Qui participa?

En ser un projecte educatiu d’escola, estan involucrats tots els cursos, malgrat que les possibilitats de reutilitzar llibres al cicle infantil i inicial són bastant reduïdes, però és una forma perquè totes les famílies coneguin i participin del projecte des de la seva incorporació a l’escola.

 

Quin material se socialitza?

Només el material reutilitzable: llibres de text, i alguns llibres de lectura. No inclou els quaderns de treball i el material fungible (que quedarà com a propietat de les famílies).

 

Què entra en el preu de la socialització?

Dintre de l’import de la socialització està inclòs el material escolar que se li proporcionarà a l’alumne durant tot el curs, els llibres tant nous com reutilitzats i la quota de l’AFA. Aquest pagament serà fraccionat en tres mesos (juny, juliol i agost).

Com funciona?

Els llibres utilitzats durant el curs, tant els socialitzats com els no socialitzats, els comprarà l’AFA i es proporcionaran a tots els alumnes a principi de curs. D’aquesta manera les famílies obtindran un descompte considerable en la seva compra i no hauran de desplaçar-se per adquirir-los.

 


IMPORTANT:

A final de curs els llibres socialitzats s’hauran de deixar a l’escola perquè puguin ser reutilitzats per un altre alumne.

És requisit indispensable formar part de l’AFA per formar part d’aquest projecte.

A partir del moment d’entrega dels llibres, tant l’alumne com les seves famílies en seran els responsables, i hauran de vetllar pel seu bon ús i estat.

Abans de l’inici de curs, a principis de setembre, l’import total de la socialització haurà d’estar abonat. En cas contrari, es cursarà baixa automàtica de la inscripció, reserva i entrega dels llibres. S’hauran d’adquirir llavors fora de l’AFA. En el cas que hi hagués rebuts pendents de pagament en el moment de la inscripció, aquesta serà nul·la automàticament.

La renovació anual en el projecte de socialització serà automàtica, si la família no ha comunicat la baixa a l’AFA amb anterioritat.

En cas de pèrdua o deteriorament per mal ús, la família haurà d’abonar el 100% del valor del llibre, per tal de poder-lo reposar.