Home / Acta assemblea general 9 de desembre 2013

Acta assemblea general 9 de desembre 2013

DATA: Dilluns 9 de desembre de 2013

HORA: de 19:30 a 21:40 h.

LLOC: Menjador de l’escola

Essent les 19h 30m del dia 9 de desembre del 2013, s’obre la sessió de la junta la qual s’inicia tard com a conseqüència de problemes tècnics.

ASSISTENTS:

Lourdes Andell Lacasa, Ana Alcaraz Estany, Jaime Altamira Palau, Àlex Arcos, Albert Branchadell Gallo, Lluïsa Carrillo Martinez, Celia Chacon Paredes, Susanna Ciorraga Alonso, Elodie Ciron, Maria Angeles Domínguez Francisco, Roberto Figueroa Araya, Marc Fontbona, Núria Fuentes Gilabert, Alma Galindo, Antonio Gallego Luna, Maria Isabel Garcia Guillen, Susana Giménez Bernad, Dolores Gómez Alonso, Antonio Guerrero Montero, Carmen M Haro Capitan, Reme Jiménez Carretero, Beatriz Llorca Rodriguez, Jose Manuel Lopez Tejeiro, Elisabeth López Toñanez, Ivan Manceñido Pascual, Aurora Manzanares Miguel, Eva Millet Malagarriga, Dunia Morenilla Vilaplana, Ivan Navarro Milan, Jonathan Pareja Martinez, Juan Antonio Parra Ibañez, Nicolas Peyraux, Montse Pujolàs Sucarrats, Rosalia Quiroga Jato, Aida Rodriguez, Elsa Rodriguez-Cabo Doria, Jessica Rosquellas, Sonia Rovira Caruentes, Margariada Santacruz, Aldara Sarabia Fernández, Pilar Vergara Nieto, Hector Vidal i Teixidó, Marisol Villaverde,

I els membres de la Junta:

Josep Mª Barrabés, com a president, Ernest Soler, com a secretari, Marta Rodríguez, com a tresorera, Rosa Aniento, Maribel Garcia, Alberto Guerras, Àlex Roca, Elsa Rodriguez-Cabo, Núria Rovira, Robert Soro, Agustí Torres i Marta Fernàndez Rico, com a administrativa de l’Ampa.

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
 2. Presentació de les candidatures, eleccions i renovació de la junta
 3. Informe econòmic del 2012-2013
 4. Presentació de la memòria de les activitats del curs passat
 5. Proposta de la creació d’uns fons de contingència per poder cobrir necessitats humanitàries
 6. Precs i preguntes

Pren la paraula el President per a demanar que es precedeixi a seguir l’ordre del dia.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

 1.  LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

El primer punt de l’ordre del dia es el relatiu a l’acta anterior i la seva aprovació. S’informa que l’acta va estar penjada a la pàgina web de l’Ampa, que no hi ha hagut cap impugnació i es procedeix a fer un resum de la mateixa i s’informa de que s’està gravant a efectes de poder redactar l’acta.

Es sotmet a votació. Hi ha 47 vots a favor, 5 abstencions i cap en contra.

 1. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Pren la paraula el President i exposa que únicament s’ha presentat una candidatura, seguint amb allò establert als estatuts.

Es procedeix a la seva presentació així com a la distribució dels càrrecs i formació de les comissions.

Els membres de la candidatura presentada son els següents:

Josep Mª Barrabés, com a president, agenda21 i comissió relació ampa-escola.

Ernest Soler, com a secretari, comissió Alcoes i serveis i comissió relació ampa-escola.

Marta Rodriguez, com a tresorera i comissió socialització.

Marta Nogueira, com a coordinadora de delegades.

Núria Rovira, comissió de festes i extraescolars.

Àlex Roca, comissió informàtica.

Maribel Garcia, comissió Alcoes i serveis i comissió socialització.

Rosa, comissió de festes.

Robert Soro, comissió afers externs.

Agustí Torres, comissió d’extraescolars.

Elsa Rodriguez-Cabo, comissió de socialització i de gènere.

Alberto Guerras, comissió de festes.

Després de presentar la candidatura passem a donar la nostra resposta a l’escrit que ens van fer arribar l’Albert Branchadell i l’Eva Millet en què feien 10 peticions a la junta entrant i com a candidata abans de les votacions donem la nostra opinió:

 1. Assemblea general és l’òrgan sobirà de l’AMPA. Demanem a la J que convoqui dues assemblees generals cada curs escolar, informi amb prou antelació per la seva celebració i encoratgi als socis i sòcies a proposar temes per a l’ordre del dia. Comencem explicant que és l’AMPA, que és l’associació de Mares i Pares d’alumnes de la què en formen part el 95% de les famílies del col·legi. Segons els estatuts la Junta Directiva és escollida formalment per l’assemblea general anual però sempre ha estat oberta a noves incorporacions. Està obligada a convocar una assemblea general el primer trimestre del curs on s’aprova aquesta junta directiva (bàsicament un conjunt de persones que fan coses escollida per l’assemblea normalment amb proposta única), però en pot convocar més assemblees però és complicat trobar dates, però si considera que te temes per comunicar es convoquen totes les necessàries, es pot intentar convocar una altra, però també pot ser convocada pels socis.
 1. Cal implicar més gent en el funcionament de l’AMPA. Proposem introduir als estatuts la limitació de mandats perquè unes mateixes persones no puguin ocupar la presidència, la secretaria ni la tresoreria més de 2 cursos seguits ni pertànyer a la Junta més de 4 seguits. Si, cal que més gent s’impliqui en el funcionament de l’AMPA, o en el funcionament de l’escola. Però històricament sempre hi ha hagut poc interès en ocupar aquests llocs. Traspassar la responsabilitat a la junta de l’ampa és difícil i normalment els llocs de delegades, consell escolar i altres són sempre els mateixos i solen repetir en els càrrecs per manca de voluntaris per ocupar-los. És voluntat dels associats implicar-se però no es pot obligar a ningú a participar. La Junta sempre ha estat totalment permeable i tothom que ha volgut entrar a col·laborar ha entrat, i encara que formalment les candidatures es presenten al principi de curs si més endavant algú ha manifestat la voluntat d’entrar ha pogut, cadascú que entra pot dir el grau d’implicació que vol tenir, i més gent vol dir més relleu, si no es canvien els càrrecs és per manca de candidats a ocupar-los. De fet cada any es renova i es presenta a la vostra elecció. Es presenta la possibilitat de crear un grup de treball per reformular la composició de l’ampa….

Ens sembla bé però ja tenim molts grups de treball.

Un pare manifesta que algunes d’aquestes peticions s’haurien de tractar en una assemblea extraordinària, que és un tractament molt de fons i que caldria analitzar.

 1. L’Assemblea General té la facultat d’aprovar la gestió feta per la Junta Directiva. Demanem a la Junta que presenti un informe de gestió amb tots els ets i uts al començament de cada curs escolar. Aquest informe caldria lliurar-lo almenys una setmana abans de l’Assemblea on s’hagi d’aprovar perquè tothom el pugui analitzar amb calma. Algú no sap que fa l’AMPA? Ja s’explica a l’assemblea general, es fa difusió pel dossier de principi de curs, a les reunions de principi de curs de les diferents classes, i és qüestió de preguntar-ho. Un informe així no el fan ni els càrrecs polítics electes. Arribem fins on podem.
 1. Cal ser màximament transparents amb els diners col·lectius. Demanem a la Junta que, com ja ha estat fent durant aquest any, continuï lliurant els comptes de l’AMPA a qualsevol soci o sòcia que els demani. Els comptes sempre han estat a disposició dels socis.
 1. No és bo que la Junta Directiva decideixi unilateralment en totes les qüestions.
  Demanem a la Junta que consulti als socis i sòcies abans de qualsevol despesa per un valor superior als 1.500 € i també a propòsit de qualsevol variació en la línia estratègica de l’AMPA
  . Tampoc és bo que la junta es trobi sola decidint moltes qüestions. Si s’hagués de fer una assemblea per decisions de més de 1.500 € n’hauríem d’estar fent contínuament. Pel pressupost de l’ampa que està al voltant de 500.000 € hi ha moltes decisions de més d’aquest imports. Posa per exemple la decisió d’assumir la pujada d’iva o la compra de xandalls i suposaria paralitzar l’ampa. Quan aproveu una Junta dipositeu en ella la seva confiança, de totes formes hem intentat crear un criteri de raonabilitat i quan creiem que una despesa es molt alta i pot crear alguna mena de suspicàcia si que intentem traspassar-la per que la decisió no sigui nostra i l’assemblea sigui corresponsable. Sobre la variació de de la línia estratègica de l’ampa, no en tenim i potser si que caldria. Si voleu podem crear un altre grup de treball per decidir la línia estratègica, el que volem, quin model d’escola volem.
 1. La prioritat màxima de l’AMPA és la qualitat de l’educació. Demanem que la Junta es continuï implicant en les mobilitzacions contràries a qualsevol política o legislació (sigui estatal o autonòmica) que posi en risc la qualitat de l’educació. També demanem que la Junta promogui els debats sobre aspectes pedagògics i contribueixi a millorar la praxi educativa de l’escola. A la Junta ja hi ha un vocal que s’encarrega d’aquestes qüestions.. I qui s’ha d’implicar, informar i participar és la “Comunitat educativa”, qui s’interessi sobre les retallades hem passat una butlleta perquè us impliqueu, el moment és crític i per nosaltres una mica més. Al ser una escola de dos línies suposa les retallades ens afecten una mica més en certs aspectes que les escoles més petites. També som una escola relativament saturada. No sabem quina difusió s’ha fet de la Lomce però la que ens ve a sobre es considerable. Quan van inaugurar el gimnàs es va fer un consell de barri on el regidor del moment van dir que el següent que tindríem és l’IES Vallcarca. Es faria al solar a sobre del pàrquing de la guàrdia urbana. S’ha reclamat des de Coordinadora de Gràcia, Fapac, grups polítics del districte i ajuntament i generalitat, és que es construeixi, de Lesseps cap a dalt a Gràcia no tenim cap institut i és una necessitat de la zona. Si no ens movem nosaltres per l’IES Vallcarca, per l’escola, per la qualitat educativa, per la línia pedagògica, contra les retallades, contra la llei d’educació no es mourà ningú més. L’Ampa ho continuarà fent-ho però els pares de l’escola també haurien de fer-ho.
 1. Una altra prioritat de l’AMPA és el benestar dels nostres fills i filles. Demanem a la Junta que continuï abanderant tots els projectes que beneficiïn els nostres fills i filles més enllà dels aspectes estrictament pedagògics, com ja es va fer en el cas de la higiene bucodental (projecte antisoroll, multilingüisme, diversificació i dinamització de les sortides escolars, etc.). Continuarem vetllant pel benestar dels nostres fills i filles, però és un concepte molt ampli i difícil de concretar.
 2. Ens agradaria aclarir si és pedagògicament convenient que participin mares-pares a les colònies escolars. Proposem organitzar un debat raonat per decidir si és bo continuar amb aquesta pràctica. En el cas que es decideixi que ho és, s’hauria de decidir, per tal d’evitar suspicàcies, quins són els criteris per triar les famílies que se’n poden beneficiar. Fem un debat raonat sobre els motius pedagògics, econòmics, organitzatius, logístics que van portar en aquell moment es va decidir que era una bona proposta que anessin els pares, però no tenim cap inconvenient en fer un debat al respecte. Maribel explica que s’ha fet més que res per la tranquil·litat de les famílies, que els primers anys es fills dels pares que anaven no pagaven les colònies, l’any passat va cometre un error que va intentar subsanar i que aquest any ni es beneficiarà ningú. Els pares, quatre, dos de p5 i 1r, i dos de 3r a 5è que vagin hauran de pagar l’estada dels seus fills i les bonificacions que ens ofereix la casa s’aplicaran perquè nens amb dificultats puguin anar gratuïtament. A partir d’aquí si decidiu que els pares no han d’anar si voleu s’obre un debat i es decideix que es considera que es vol fer.
 1. L’AMPA ha de ser solidària amb les famílies més necessitades de l’escola i d’arreu. En sintonia amb la recent creació de la Comissió Bussaine, seria molt beneficiós que la Junta es comprometés a destinar un 0,7% dels saldos positius de tresoreria anuals a aportacions a fons perdut per a les famílies necessitades i també a projectes de solidaritat i cooperació. Després hi ha un punt a l’ordre del dia on ens presentaran la comissió. La proposta va més enllà, destinar el 0,7% del pressupost anual, condicionat a que hi hagi “beneficis” o saldo positiu d’anys anteriors. Ja que si no la quantitat creiem que es molt petita. La Nostra proposta és el 0,7% del pressupost de l’AMPA sempre i quan hi hagi saldo positiu o que si hi ha saldo negatiu com a mínim hi hagi saldos positius acumulats dels anys anteriors que ens permetin aquesta inversió. Ben gestionats aquests diners poden fer moltes petites ajudes que poden ser molt importants.
 2. L’AMPA ha de fer una aposta decidida contra el sexisme. Ens oferim per modificar els estatuts per adaptar-los a la Guia d’usos no sexistes de la llengua i vetllar perquè tota la documentació que genera l’AMPA les respecti. També proposem evitar que les activitats promogudes per l’AMPA incorrin en actituds sexistes (p.e. disfresses diferenciades per a nens i nenes per Carnestoltes o regals diferenciats per a nens i nenes a l’Olimpoveda). Estem d’acord i s’ha creat una comissió al respecte. També abordarem l’ús que se’n fa del pati escolar que no es paritari. Hi ha molts models que s’apliquen a moltes escoles sobre els usos del patis, reglamentant els usos i les activitats.

Acaba dient que l’ampa som tots els que volem ser, pagar la quota et fa soci, implicar-te et fa membre, i que no preguntis que pot fer l’ampa per tu si no el que pots fer tu per l’ampa.

L’Albert Branchadell, es presenta com coautor del decàleg, demana la paraula per felicitar a la junta entrant per l’esforç fet per respondre les seves peticions. Únicament critica que la junta ha estat molt a la defensiva, i s’han cenyit massa a la literalitat de la proposta, i demana que es miri d’una manera oberta. Explica que la limitació dels mandats, que poden ser dos i quatre, tres i sis, quatre i vuit, el que proposaven era el concepte filosòfic, i que hi ha molts mecanismes per assegurar què sempre hi haurà algú, com a les comunitats de propietaris, i que una vegada entrada a la lògica de renovar constantment de càrrecs no hi hauria el problema de qui ho faria ja què un mandat curt és suportable. S’han ofert a revisar els usos sexistes però hi ha una persona a la junta que ho fa i no cal. S’ofereix a estudiar quin d’aquests punts es pot tornar en realitat, que la junta les veu una mica en reticència però si en parlem es poden posar d’acord i beneficiaran la escola i el conjunt de la comunitat educativa.

Es sotmet a votació la candidatura amb 38 vots a favor i 8 abstencions, i 1 en contra. I per tant resulta nomenada la junta esmentada.

 1. PRESENTACIÓ DE COMPTES

Pren novament la paraula el President i exposa el resultat dels comptes tot oferint a tots els socis la possibilitat de consultar el resum dels mateixos quan tinguin a be fer-ho podent passar pel despatx de l’Ampa en horari d’atenció al públic. Els ingressos han estat de 510.520,82 € dels quals 322.000 corresponen al menjador i les despeses de 512.532 € i el resultat de tresoreria és negatiu, però s’ha de tenir en compte que hi ha 23.276 € en inversions al centre, divisions, papereres pels patis, jocs infantils, timbre, focus, ventiladors a unes quantes aules que estan sota teulada, equip de so, umbracle. En termes generals tenim unes pèrdues de 1.911 €, però no és preocupant perquè tenim saldo positiu d’altres exercicis.

Passa a detallar els comptes activitats per activitats on es detalla els ingressos i despeses. Es fa saber que com a despesa es repercuteixen una proporció de les despeses de gestió com el sou de la secretària, gestoria…

L’Albert Branchadell pregunta per la partida de “Otros gastos” i se li informa que engloba despeses de farmàcia, ferreteria, papereria (Àbacus), tòners, Fapac, algun tiquet de taxis, rams de flors pels monitors i d’altres petites despeses necessàries pel funcionament de la Secretaria.

Es fa una aclariment sobre la despesa de l’umbracle que al final ha estat de 13.618 per les modificacions en el projecte tècnic. L’escola es farà càrrec de muntar-lo i desmuntar-lo, i es guardarà al darrera de ‘escenari. L’Eva Millet explica en què han consistit i ens explica que queda pendent pintar l’estructura per evitar que es rovelli i que no ho pot fer un pare, que ha de ser una prioritat i s’ha de fer de forma professional, algú amb arnés.

Es sotmet a votació i s’aproven els comptes per 40 vots a favor i quatres abstencions. Cap vot en contra.

 1. PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DEL CURS PASSAT

El president fa esment de que un seguit d’activitats que aquest any s’han incorporat, com les arts plàstiques i d’altres que ja es feien s’han hagut de deixar. Així no es pot fer expressió corporal i teatre, angles i Dansa Jazz per a determinats cursos i propostes com psicomotricitat i fotografia o voleibol no han sortit. Hem incorporat mobiliari nou, fem reunions mensuals amb direcció.

Socialització: Hi ha una mare que comenta que els llibres de 2n surten més cars que a d’altres escoles. S’explica que el projecte de socialització el porta l’AMPA però és el claustre qui decideix quins llibres socialitzen i quins no i això afecta molt al preu total, més i quan els socialitzats valen una tercera part. S’explica que també s’incorpora la quota de l’ampa i el material i sortides escolars. També s’explica que de P3 a P5 no hi ha cap llibre socialitzat i l’únic que fa l’ampa es comprar directament els llibres per intentar abaratir el seu cost. Després augmenten el número de llibres curs a curs.

Casals estiu: L’any passat es van tornar a fer una enquesta dels casals. La gent va sortir un altre cop molt contenta. Si no hi ha res en contra continuarem amb l’empresa que ens està donant aquest servei que és la mateixa que ens està fent el basquet i futbol.

Casal de nadal: Oferirem el casal de nadal. Aviat sortiran les inscripcions, farem com vam fer l’any passat per Setmana Santa de 9 del matí fins a la 1 del migdia a un preu molt econòmic per tots els dies laborables.

Colònies: Com a novetat d’aquest any tots els cursos de p5 a 5 aniran de tres dies. Per els petits era arribar, la tarda, una mica al matí, una mica de piscina i poc més, dinar i cap a casa. Pregunten sobre la possibilitat que es va plantejar a la darrera assemblea de fer les colònies durant el curs lectiu a efectes d’aconseguir un millor preu. La resposta de la Maribel és que han rebut del Collell una oferta a molt bon preu per aquesta Setmana de Juny. També comentem que els nens de sisè aniran en principi la primera setmana de juliol i cinc dies. També demanen de la possibilitat de pagar-ho amb quotes mensuals. Responem que ho veiem difícil perquè a principi de curs encara no sabem qui anirà de colònies però ho estudiarem, que ja es fracciona el pagament en dos quotes i s’intenta que no coincideixin amb altres pagaments de l’ampa. Ens pregunten també sobre la possibilitat de què hi anessin nens de P3 i P4. Expliquem que ja històricament a l’escola s’havien fet a partir de P5, i més petits és molt complicat.

Extraescolars: L’any passat vam oferir l’activitat de voleibol que no va sortir. Sobre la natació la Maribel explica que s’està estudiant la possibilitat de cara al curs vinent mirar de fer-la un dia a la setmana en horari extraescolar a l’Olimpics a uns preus molt competitius i, com que la partida que encaria més l’activitat era l’autocar, el desplaçament fer-lo les famílies caminant o en metro. Aquestes es podrien posar d’acord anar-se alternant i així no els caldria anar totes les setmanes. Demana voluntaris per mirar de posar aquesta activitat en marxa però ningú s’ofereix.

La setmana passada ens vàrem reunir amb els responsables d’extraescolars de l’escola Segarra i Gravi per unificar conceptes. El Gravi una activitat forta que tenen és l’extraescolar de música i coral. Ens han ofert que ens posem en contacte amb l’empresa que els la gestiona i mirem d’encabir aquesta activitat dins dels horaris que tenim d’activitats. Estem en contacte amb l’escola Gravi i quan tinguem una proposta concreta us farem arribar un qüestionari per veure l’acceptació que tindria l’activitat. També ens ofereix la possibilitat de fer piscina juntament amb els seus alumnes i per un preu que supera els 175 € el trimestre però ens sembla molt car.

Pregunten sobre la piscina en horari escolar. El President explica que és una decisió del centre i és una qüestió que cada any es planteja, ho hem intentat, ho hem proposat però ens diuen que no és possible pel problema de quadrar horaris i de organització del seu professorat . Hem dit fins i tot de col·laborar en pagar el transport, s’ha demanat al consell escolar, però es decisió del claustre no fer-ho. Continuem-ho reclamant,

Alguns pares demanen que es torni a fer la gestió i s’informi del resultat de la gestió.

L’Albert Branchadell manifesta que moltes de les qüestions com la piscina en horari escolar les traslladaria al Consell Escolar. També explica que promou un projecte de canvi de nom de l’Escola on cadascú podrà opinar sobre els seus arguments a favor o en contra del canvi.

 1. PROPOSTA DE LA CREACIÓ D’UN FONS DE CONTINGÈNCIA PER PODER COBRIR NECESSITATS HUMANITÀRIES

A la junta es va plantejar un cas d’urgència, havia mort la mare i uns pares ens van demanar diners. Varem tenir un debat intern i al final la junta va decidir fer un préstec amb el compromís d’uns pares de fer la gestions corresponents per reintegrar a l’ampa. A partir d’aquí l’Elsa, Roberto i altres es van posar en marxa i van crear al comissió Bossaina. Robert, comença presentant la Comissió Boussaina. Explica que va néixer amb la intenció d’ajudar a la família Saidí i ha derivat en la creació d’una comissió solidària dins de l’AMPA amb la finalitat d’ajudar a totes les famílies de l’escola amb dificultats. Ens expliquen les seves finalitats, que son principalment assolir un fons de solidaritat estable, canalitzar altres recursos: roba, aliments, i tot això sense perdre la raó de ser de l’AMPA.

La junta proposa a l’assemblea la creació d’un fons de contingència per cobrir les necessitats. Es proposa que aquest sigui del 0’7 % del pressupost general de l’ampa sempre i quan no hagin pèrdues o que aquestes no siguin significatives i es puguin cobrir amb els beneficis d’exercicis anteriors. Es sotmet a votacions i hi ha 40 vots a favor, 1 abstenció i cap en contra.

 1. PRECS I PREGUNTES

Una mare manifesta que la qualitat dels menús ha baixat. Maribel explica que l’única forma que tenim nosaltres de traslladar aquestes queixes a l’empresa de menjador és quan es fan per escrit. Explica que després d’un any molt dur de negociacions les relacions amb Alcoes han millorat i que qualsevol comentari no documentat pot ser malinterpretat i és sobre l’escrit que es pot negociar. Explica que el curs passat vàrem rebre un escrit sobre el Peix espasa i després de traslladar-ho a la empresa no l’han tornat a posar al menú.

Ens pregunten també sobre l’auditoria. Manifestem que ja està contractada i que es farà aquest més de desembre.

 • Pissarres digitals.

Expliquem que Direcció vol tirar endavant un projecte de digitalització de les aules del centre amb la compra de pissarres digitals. Ells en pensen comprar unes quantes però ens han demanat col·laboració a l’AMPA perquè em comprem la resta. Expliquem que no sabem de quina quantitat de diners suposarà ja què encara no s’ha concretat ni el preu individual ni el número d’aules que ens demanen que assumim però informem de què existeix aquest projecte i demanem si sembla bé aquest projecte. Rosa ens diu que considera que el que hauríeu de fer és dipositar la vostra confiança en l’Ampa i si decidim comprar unes pissarres poder-ho fer sense sotmetre-ho a votació. L’Eva manifesta que considera molt importat que es sotmeti a votació. Així que formulem la pregunta de “Esteu d’acord en què es creï una comissió de l’Ampa i direcció per fer una inversió i seguiment en un projecte de pissarres digitals”.

Hi ha una mare que explica que l’escola Els Pins ha aconseguit pissarres digitals com a obsequi de la compra de llibres a una determinada editorial. El Robert contesta dient que el projecte de socialització és prou important per si mateix i que no ens regalaran unes pissarres a canvi de res.

Es sotmet a votació i hi ha 39 vots favorables i tres abstencions.

 • Actuacions per recaptar fons.

Robert recorda que hi ha unes magnífiques paneres fetes amb obsequis dels comerços de la zona. La Jessica explica que es delegades han passat informació a tots els cursos. La Maribel també explica que la seva empresa li ha entregar un palet de cafè i que es podrà vendre.

A les 22.00, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Leave a Reply

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies