Home / Acta assemblea general 4 d’octubre 2012

Acta assemblea general 4 d’octubre 2012

Essent les 20h45 del dia 4 d´Octubre del 2012, s’obre la sessió de la junta la qual s’inicia tard com a conseqüència de problemes tècnics.

ASSISTENTS:

Elsa Rodríguez-Cabo Doria 46420278E

Mª Angeles Domínguez Francisco 38085648V

Dunia Morenilla Viaplana 46816467J

Remedios Jiménez Carretero 46573021E

Vanessa Jiménez Gálvez 43452017A

Lluïsa Carrillo Martínez 44010372X

Daniel Pujol Pagès 38100979F

Lidia Bonilla Arimany 38131775Y

Carmen Haro Capitán 44004046D

Jonathan Pareja Martínez 38123828V

Juan Carlos Carrillo 38094182H

Olga Duarte Carias Y1383380J

Verónica Luceno 44011970K

Ana Alcaraz 44015588M

Lidia Figueredo X7480630H

Antonio Silva 37660715D

Xavier Burgos 78086086M

Rosalía Quiroga 44017932A

Clara Alsius 44017799P

Beatriz Rodríguez Llorca 46564198P

Susana Giménez Bernad 44008665M

Nuria Fuentes Gilabert 46563023Y

Mª Carmen Delgado Arrascue 43579525E

Xavier Pérez Charles 36978335Q

Núria Ramírez Agulló 53325419B

Olga Rica Gimeno 36521932W

Yolanda Santiago Torrente 37371235P

Miriam Melguizo Castro 36982038Q

Pilar Marcos Lagunas 38125852V

Núria Gaeta Alonso 46657082M

Agustí Torres Bernadó 44186048N

Àlex Arcos 35116154F

Alberto Guerras 36981677T

Fabià Serrano 43695231S

Marisol Villaverde 44005451B

Mª Carmen Macias 36985461N

Jessica Rosquellas 36514998Z

Ana Mª Muñoz Carrasco 44014827A

Trinidad Molina Mira 43437143X

Albert Branchadell Gallo 35080565E

Eva Millet Malagarriga 46230953X

Mª Rosa Aniento Aguilera 37371854M

Susana Ferrero Oller 44002986F

I els membres de la Junta:

Josep Mª Barrabés, com a president

Ernest Soler Mandoli, com a secretari

Marta Rodríguez, com a tresorera

Marta Nogueira

Nuria Rovira

Àlex Roca

Maribel Garcia

Agustí Busto

Robert Soro

I Marta Fernández, com a administrativa de l’Ampa.

Pren la paraula el President per a demanar que es precedeixi a seguir l’ordre del dia.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

El primer punt de l’ordre del dia es el relatiu a l’acta anterior i la seva aprovació. S’informa que l’acta va estar penjada a la pàgina web de l’Ampa, que no hi ha hagut cap impugnació i es procedeix a fer un resum de la mateixa.

Amb caràcter previ en Sr. Branchadell exposa que l’acta anterior no incorpora el llistat de les persones presents tal com indiquen els estatuts, i que es molt resumida. Manifesta la necessitat de que es reculli tot allò que es planteja a la junta a efectes de que sigui entenedora per a tothom i també per aquells que no assisteixen.

Altrament demana que qualsevol proposta que es faci s’incorpori com a part de l’acta i que els comptes també siguin incorporats i fets públics.

En aquest extrem es manifesta que en tot moment el comptes de l’Ampa estan a disposició dels socis i que es poden passar a consultar en qualsevol moment però que entenem que no es prudent fer públics a qualsevol els comptes sinó als que hi estan interessats, es a dir els associats.

La Junta recull les propostes del Sr. Branchadell i es compromet a tenir-les presents a l’hora de redactar la propera acta tot fent-li avinent que qui les redacta no es una persona que tingui per dedicació la redacció de les actes sinó que es un membre de la junta que hi aplica els seus coneixements.

Es procedeix a passar uns fulls a efectes de que els presents s’identifiquin i així disposar de la llista d’assistents, seguint amb el protocol establert als estatuts i demanat pels associats.

 1. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Pren la paraula el President i exposa que únicament s’ha presentat una candidatura, seguint amb allò establert als estatuts.

Es procedeix a la seva presentació així com a la distribució dels càrrecs i formació de les comissions.

Els membres de la candidatura presentada son els següents:

Josep Mª Barrabés, com a president, comissió Alcoes i serveis i comissió relació ampa-escola.

Ernest Soler Mandoli, com a secretari, comissió Alcoes i serveis i comissió relació ampa-escola.

Marta Rodríguez, com a tresorera i comissió socialització.

Marta Nogueira, com a coordinadora de delegades.

Nuria Rovira, comissió socialització.

Àlex Roca, comissió informàtica.

Maribel Garcia, comissió Alcoes i serveis i comissió socialització.

Agustí Busto, comissió extraescolars.

Robert Soro, comissió afers externs.

Elisenda Pérez, comissió de festes.

S’informa de que hi han alguns pares interessats en formar part de la nova junta però que encara no se’ls hi ha donat cap comissió. Són:

Agustí Torres

Rosa Mª Aniento

Emma Ubach

Angels Sabater

Es sotmet a votació la candidatura amb 36 vots a favor i 7 abstencions. I per tant resulta nomenada la junta esmentada.

 1. APROVACIÓ COMPTES

Pren novament la paraula el President i exposa el resultat dels comptes tot oferint a tots els socis la possibilitat de consultar el resum dels mateixos quan tinguin a be fer-ho podent passar pel despatx de l’Ampa en horari d’atenció al públic.

Es fa un breu resum dels ingressos i de les depeses de tot el curs. El resultat de tresoreria es de 18.883,12€ favorables que la pròpia assemblea pot determinar en que es poden invertir o a quines despeses poden atendre. S’exposa agrupat per activitat i serveis el resultat de cada una d’elles.

S’obre un debat respecte de la procedència de tributar per aquesta tresoreria que s’ha indicant exposant un seguit d’opinions. S’informa que s’han fet consultes a través d’altres escoles i de la Fapac i se’ns ha indicat que fins el moment no consta que les Ampes presentin Impost de Societats. En tot cas s’aclareix que aquesta tresoreria caldria invertir-la en els alumnes o a l’escola i que inicialment i amb caràcter anual el resultat hauria de ser cero.

Amb tot per part del President i d’algun membre de la junta es posa de manifest que la Junta tracta d’ajustar el màxim possible els preus de menjador i activitats extraescolars a efectes de reduir el màxim el romanent de tresoreria però que fins el moment resulta impossible ajustar-lo més al començament de curs perquè es desconeix si les activitats produiran dèficit o si el menjador s’incrementaran els menús o si es tindran de fer inversions a la cuina o no.

En tot cas es posa de manifest que el resultat de tresoreria es inferior al 3% dels ingressos.

Per part dels assistents es fan un seguit de propostes relatives a on es poden destinar aquest resultat de tresoreria, propostes que es tractaran a l’apartat de precs i propostes.

 1. MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Es fa esment de que un seguit d’activitats que es varen iniciar l’any anterior o be que ja es feien s’han hagut de deixar. Així no es pot fer activitats com expressió corporal i teatre, angles per a P· i Primària Dansa Jazz per a P· i propostes com psicomotricitat i fotografia.

Algun pare mostra la seva disconformitat amb que es deixin de fer activitats com ara Expressió corporal, donant la junta les explicacions de les causes, basades essencialment en la manca de nens que vulguin fer-les i en que no s’arriben als mínims necessaris per a poder mantenir-les essent el propòsit inicial de la Junta que com a mínim no vinguin a ocasionar dèficit donat que aquest s’ha d’eixugar amb altres activitats i no resulta just pels pares que unes activitats es financin amb altres, i això si no hi ha uns mínims d’alumnes ja es pot preveure inicialment.

Es demanen explicacions vers a la anul·lació de l’activitat de natació. S’explica que els costos son molt elevats i que el nº de nens ha anat disminuint progressivament. I per tant es va decidir no fer-la després d’analitzar propostes alternatives com ara canviar de piscina, anar amb metro o transport públic i que els monitors acompanyants fossin pares. Un cop analitzades resultava impossible.

Es manifesta pel President que s’ha demanat en varies ocasions per part de l’Ampa a Direcció de l’Escola la possibilitat d’incloure dins de l’assignatura de gimnàstica la natació per als nens de primer i segon a través de les piscines de l´Olímpics, activitat subvencionada per l’Ajuntament de Barcelona, i el resultat ha estat la negativa basada en criteris d’organització interna de l’escola i pel desplaçament.

Alguns pares demanen que es torni a fer la gestió i s’informi del resultat de la gestió.

Es demana informació sobre el tancament de la porta en horari d’activitats extraescolars i l’eliminació del servei de porteria. S’informa que, com tots el pares saben, el curs anterior l’escola va decidir tancar els patis a pares i nens que no fessin cap activitat, motivat pel fet que entrava i sortia tothom, que això comportava assumir responsabilitats i que a més hi havia nens sense cap vigilància que tenien permís per anar sols a casa però que els propis pares els deixaven al pati de l’escola sense ningú que es fes responsable.

Atès doncs a que la porta ha de romandre tancada, el cost de la vigilant (aproximandament uns 8000 € anuals), a la situació econòmica i el dèficit que ha comportat un seguit d’activitats, es va acordar a la junta no disposar de servei de vigilant i que si tots els pares col·laborem seguint les normes ens els podem estalviar i disminuir el cost de les activitats.

A les activitats on els nens necessitin ajuda per vestir-se o posar-se els patins, el monitor obrirà i tancarà la porta deu minuts abans d’acabar perquè entrin els pares per ajudar-los. No es permetrà l’entrada ni la sortida als pares fora d’aquest període i el nen que no el recullin en acabar l’activitat passarà a guarderia amb la obligació d’abonar el cost corresponent. D’aquesta manera no s’interrompran les classes.

També s’estudiarà la possibilitat d’instal·lar un intèrfon a la porta que hi ha davant de la sortida del metro per facilitar la recollida dels nens de l’acollida.

 

MEMÒRIA SOCIALITZACIÓ LLIBRES

Pren la paraula la Maribel, responsable de socialització per part de l’Ampa i exposa la situació del projecte i la problemàtica que cada any comporta.

Exposa mitjançant un power point les dades econòmiques del que representa en termes d’estalvi per als pares la compra de llibres i això va d’un 17% a un 62%.

També exposa que dels més de 350 alumnes (aprox. 700 pares, tutors o responsables) del col·legi, únicament 37 d’ells van acudir els dies que es va demanar ajut per a procedir a revisar llibres, netejar-los i i folrar-los. Això representa menys d’un 11 % de la totalitat de pares. La responsable manifesta el seu desencís perquè considera una manca d’implicació i col·laboració que arriba a l’extrem que en determinats cursos únicament va comparèixer un pare. Es demana implicació per donar continuïtat al projecte o pel contrari que es manifesti la voluntat de deixar-lo de fer donat que tota la feina que es fa, per exemple folrar 800 llibres nous, no es admissible que recaigui sobre uns pocs pares.

S’exposen situacions preocupants com per exemple llibres que s’havien de folrar per part dels pares i que s’han estat tot el curs sense fer-ho. Llibres que mai han estat revisats pels pares dels alumnes a qui es varen entregar.

Atesa aquesta circumstància per part de la junta s’estudiaran les formules més adients per aconseguir la implicació com ara fer un descompte al preu dels llibres als pares que col·laborin, tot i que alguns del pares presents demanen mesures mes contundents com ara l’expulsió del projecte de les famílies que no col·laboren .

S’informa que atenent al gran volum de llibres que es varen haver de folrar aquest curs i la manca de col·laboració es va comprar una maquina de folrar i a pagar les hores esmerçades a un seguit de pares que varen estar diversos dies al mes de setembre folrant els llibres nous.

Els presents manifesten el seu compromís i voluntat de col·laboració amb el projecte

MEMÒRIA DE LES COLÒNIES:

La pròpia Maribel exposa les dades de l’enquesta que es va passar relativa al grau de satisfacció amb les colònies del darrer any i que s´indiquen al power point adjunt.

Indica que es var fer colònies obertes a tots els cursos per que un seguit de pares van demanar aquesta possibilitat i que es van fer unes colònies prescindint de l’empresa que les organitzava fins el darrer any. Això va representar un estalvi total d´aprox. 1.300 €.

Altrament indica que els nens van anar acompanyats per quatre pares dos d’ells la pròpia Maribel i la Marta, secretaria de l’Ampa.

La casa de colònies no va cobrar l’estada ni als pares acompanyants ni al seus fills, condició que va oferir la pròpia casa com ho fa amb els professors de qualsevol col·legi. La Maribel i la Marta, però, si que van pagar l’import de les seves filles a l’Ampa per si de cas es podia interpretar que s’havien aprofitat de la seva situació. La junta ja va manifestar que no estaven d’acord amb aquesta mesura i que se’ls havia de retornar la quota pagada. De totes formes la Maribel demana l’aprovació de l’assemblea i ho sotmet a votació. S’ aprova.

Per altra banda el representant dels pares de sisè, en Daniel Pujol demana que el grup de sisè pugui disposar del servei de monitoratge d’Alcoes, al que se li respon que per part de la Junta no hi ha cap inconvenient i que ja s’ha demanat pressupost a aquesta empresa que li serà facilitat tant aviat es disposi. Amb tot se’ls indica que les colònies del darrer any del grup se sisè varen estar organitzades essencialment per l’Ernest Soler que a més de ser membre de l’Ampa era pare i en aquesta segona categoria i amb el suport de la resta de pares va organitzar unes colònies diferenciades de la resta de grups i que per tant per part de la Junta no hi ha cap inconvenient en que les organitzin de la forma que creguin mes oportuna.

La Núria Ramírez, mare de p4, demana que les colònies es facin com sempre s’havien fet al col·legi, es a dir organitzades per l’empresa ALCOES i amb les monitores d’aquesta empresa.

MEMÒRIA DELS TALLERS I CASALS:

Respecte dels casals d’estiu s’informa també de l’enquesta de satisfacció així com de les queixes que han fet arribar els pares que en essència són la repetició de les excursions vers les que fa el propi col·legi al llarg de l’any, alguna falta de puntualitat en iniciar la jornada, la necessitat d’ampliar l’horari dels casals establint una acollida de mati i tarda o manca d’informació de les activitats que fan al llarg del dia. S’informa que ja s’ha posat en coneixement de Play Off a efectes de que si es tornen a contractar ho tinguin en compte.

Una mare pregunta si l’empresa de menjador permet repetir, ja que el seu fill es queixa que es queda amb gana, que li posen poca quantitat. Mares del voltant li donen la raó sobre el tema de la quantitat del menjar, des de la junta se’ls hi diu que en principi es pot repetir, però que traslladarem la queixa de la quantitat i la possibilitat de repetir a la empresa del menjador ALCOES.

 1. AVALUACIÓ ECONÓMICA I PROPOSTA DE GESTIÓ D’ACOLLIDA

Es planteja la possibilitat de que l’ampa assumeixi la gestió de l’acollida del matí i la tarda, per tan d’estalviar despeses i així poder baixar el preu del servei a les famílies. Alguns pares no veuen gaire clar donat què pot ocasionar més problemes a la junta, com buscar substituts en cas de què una de les monitores es poses malalta, per exemple, i que tenir personal contractat suposaria invertir més temps als membres de la Junta.

S’acorda que s’estudiarà més detingudament i s’nformarà al respecte.

 1. PROPOSTA DE COMPENSACIÓ DE DESPESES ALS MEMBRES DE LA JUNTA

Pren la paraula el President i exposa la problemàtica interna sorgida respecte de la forma de compensar les despeses ocasionades als membres de la junta per les seves actuacions. A títol d’exemple el cost de la gasolina o de vehicle per a efectuar gestions o compres, el cost de telefon ja sigui propi o de l’empresa, material propi o de l’empresa, despeses de parking etc…

En un primer moment es va acordar que a efectes de compensar-ho i no haver de justificar i aportar justificant de les despeses, extrem que resulta complicat en determinats casos com ara el cost de telefon o quilometres, etc…, no es cobraria la quota de l’Ampa.

Posteriorment la propia Junta va plantejar que aquest sistema no era procedent i que es pagués la quota. Amb tot alguns membres de la junta varen demanar que s’exposes a la assemblea i que ella determines el procedent i que l’assumpte quedés tancat definitivament per a qualsevol junta present i futura.

S’efectuen un seguit de manifestacions per part de pares alguns d’ells indicant que aquesta quota simplement no s’hauria de pagar sense que fos compensació per res si no simplement per les hores de dedicació al col·legi i a l’Ampa.

Altres comenten que es procedent que es paguin les quotes per part de qualsevol pare i que les despeses siguin reintegrades.

Finalment i després de diferents propostes es sotmet a votació l’exonerar als membres de la junta del pagament de la quota en compensació per les despeses que no resulti possible quantificar i que les que si que ho siguin que siguin abonades aportant el justificant.

El resultat de la votació és de 20 vots a favor de que siguin exonerats i 10 en contra. La resta de pares presents s’abstenen inclosos els membres de la junta a excepció de dos, un votant a favor i un en contra.

Es manifesta que aquesta exoneració comporta la modificació dels estatuts de la associació i per tant la legalitat restarà preservada.

 1. PRECS I PROPOSTES

L’Eva Millet, mare de 2n i 5è, proposa la creació d’una nova comissió per arreglar el pati de primària i presentar un projecte per remodelar-lo. La Junta de l’Ampa i direcció ja van ser informats i van donar el seu vistiplau, així com també s’ha informat al consorci, però sense obtenir cap resposta pel moment.

Es comenta que el pati infantil necessita tendalls pel sol i que el Consorci també està informat d’aquesta demanda. Fa uns anys es van instal·lar uns provisionals però van fer cedir la barana, per tant, s’ha d’optar per un altre sistema de fixació.

També s’informa que la il·luminació de la pista es deficitària per falta de focus, en aquest cas el Consorci també està informat i van venir a inspeccionar i a mesurar la quantitat de llum. El resultat va ser que, efectivament mancaven focus, però no han tornat a dir res més.

El Dani Pujol, pare de 6è, informa que els pares i mares de l’últim curs de primària estan disposats a organitzar la festa de la tardor i inclús cuinar ells mateixos la paella. Pregunta si l’ampa pagarà el lloguer dels inflables i la neteja com havia fet altres anys. La resposta és que ja es parlarà però que han de tenir en compte que altres anys el petit benefici que s’obtenia de la venda dels tickets de la paella s’utilitzava per pagar una part de les despeses de la festa.

A les 23.20, el president aixeca la sessió, de la qual,com a secretari, estenc aquesta acta.

ANEXE:

Power Point amb les següents dades:

ACTIVITATS 2012:

 • Colònies 2012 (P5-4rt): Participació per cursos, Enquestes, Comparativa preus 2012 vs 2011.
 • Colònies 2012 (6é): Participació per cursos, Enquestes.
 • Tallers 2012: Resultat enquesta: Valoració general per edats, observacions pares.
 • Casal d´Estiu 2012: Resultat enquesta, comentaris pares i respostes empresa Play-Off i Junta Ampa.
 • Socialització 2012: Estadístiques: Famílies Inscrites al projecte Rema, Famílies col.laboradores en el projecte, pagaments, llistat llibres socialitzats per cursos, comentaris.

Leave a Reply

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies